Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
tel: 267 994 300
fax: 272 936 597
Průvodní dopis pro finanční vypořádání 2007

Pokyny pro finanční vypořádání 2007

Programový dokument k OPI

Programový dodatek k Operačnímu programu Infrastruktura

PD_OPI_12_05 _2004 MŽP

Směrnice MŽP ČR č. 11/2005 o poskytování finančních prostředků z OPI a její přílohy:

Směnice OP Infrastruktura

Přílohy směrnice

CBA 8

CBA 15

CBA 30

CBA 50

Zásady financování projektu v rámci OPI

Metodika a tabulka pro zpracování logického rámce projektu, který je povinným dokladem pro Opatření 3.3.

3. výzva.

Pokyny pro žadatele

Prohlášení o bezdlužnosti

Ve Směrnici a jejích přílohách je definováno, v jakém případě může být finanční podpora poskytnuta, jaké dokumenty je potřeba k žádosti dodat, určuje, že žádost se podává v elektronické formě a následně se potvrzuje prostřednictvím automaticky vygenerovaného formuláře,který je zaslán na email žadatele.. Směrnice uvádí i maximální výši podpory pro jednotlivá opatření. Příjemce pomoci musí zajistit financování minimálně ve výši 10 % ze základu pro výpočet podpory. Směrnice řeší dotaci z prostředků Evropské unie (jedná se až o 75% ze základu pro výpočet podpory, v případě opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území dokonce až 80%) a podporu ze SFŽP ČR (jedná se o dotaci do výše 10% z uznatelných nákladů, popřípadě Fond může poskytnout i půjčku) na investiční projekt. Dále Směrnice řeší dotaci na zpracování dokumentace (až do 50% uznatelných nákladů). Jednotlivá opatření a typy žadatelů jsou uvedeny v programovém dodatku.
Při zpracování požadavku došlo k chybě.
Prosíme, zopakujte Váš poslední krok, pokud problém přetrvává oznamte prosím tuto skutečnost na email sfzp-admin@m-atelier.cz, nezapomeňte, prosím, uvést:
  • kód chyby: EXC7271
  • na které záložce a při jaké akci k chybě došlo
  • telefonický kontakt na Vás

Všechny tyto údaje nám pomohou problém co nejrychleji detekovat a odstranit. Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace.