Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
tel: 267 994 300
fax: 272 936 597
Průvodní dopis pro finanční vypořádání 2007

Pokyny pro finanční vypořádání 2007

Programový dokument k OPI

Programový dodatek k Operačnímu programu Infrastruktura

PD_OPI_12_05 _2004 MŽP

Směrnice MŽP ČR č. 11/2005 o poskytování finančních prostředků z OPI a její přílohy:

Směnice OP Infrastruktura

Přílohy směrnice

CBA 8

CBA 15

CBA 30

CBA 50

Zásady financování projektu v rámci OPI

Metodika a tabulka pro zpracování logického rámce projektu, který je povinným dokladem pro Opatření 3.3.

3. výzva.

Pokyny pro žadatele

Prohlášení o bezdlužnosti

Ve Směrnici a jejích přílohách je definováno, v jakém případě může být finanční podpora poskytnuta, jaké dokumenty je potřeba k žádosti dodat, určuje, že žádost se podává v elektronické formě a následně se potvrzuje prostřednictvím automaticky vygenerovaného formuláře,který je zaslán na email žadatele.. Směrnice uvádí i maximální výši podpory pro jednotlivá opatření. Příjemce pomoci musí zajistit financování minimálně ve výši 10 % ze základu pro výpočet podpory. Směrnice řeší dotaci z prostředků Evropské unie (jedná se až o 75% ze základu pro výpočet podpory, v případě opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území dokonce až 80%) a podporu ze SFŽP ČR (jedná se o dotaci do výše 10% z uznatelných nákladů, popřípadě Fond může poskytnout i půjčku) na investiční projekt. Dále Směrnice řeší dotaci na zpracování dokumentace (až do 50% uznatelných nákladů). Jednotlivá opatření a typy žadatelů jsou uvedeny v programovém dodatku.
Jste zde poprvé?

Nejdříve si musíte zřídit elektronické konto, klikněte na odkaz zřízení elektronického konta.Pro přístup stačí pouze Vaše jméno, email a heslo. Po přihlášení doporučujeme, abyste si v klidu prohlédli všechny formuláře, případně si je vytiskli.Prostřednictvím vašeho emailu a hesla se můžete kdykoliv vrátit a v klidu žádost postupně vyplňovat.

Pro vaše dotazy je zde email dotazy@sfzp.cz, případně můžete vyplnit dotaz ve formuláři pro podporu. Pro informace jak vyplnit žádost kontaktujte vedoucí odboru jednotlivých oddělění SFŽP ztelefonního seznamu.Telefonní kontakt na odbornou pomoc s žádostí je 267 994 341 (Ing. Blanka Krausová).

Věnujte prosím pozornost novým dokumentům:

Žadatelé, jejichž žádost je schválena, mají v prostředí BENEFILL po přihlášení zpřístupněnou novou sekci MANUÁLY, kde jsou umístěny vzory dokumentů a doporučené manuály pro výběrové řízení.Email
Heslo
Co je BENE-FILL?
BENE-FILL je elektronické prostředí pro komunikaci se žadatelem.

Prostředí BENE-FILL je stále zlepšováno zejména v části nápovědy a usnadnění ovládání.
V současnosti podporujeme tyto funkce v Operačním programu infrastruktura:

1. Zřízení elektronického konta
2. Postupné vyplnění elektronické žádosti
3. Autorizace před odesláním elektronické žádosti
4. Podání žádosti
5. Potvrzení o přijetí žádosti
6. Posouzení formální úplnosti žádosti a její registrace
V průběhu vyplňování jednotlivých hodnot formuláře jste informování o stavu plnění formulářů žádosti.

Ad 1. Zřízení elektronického konta žadatele v prostředí BENE-FILL je prvním krokem pro moderní komunikaci,který umožní vyplnění a podání žádosti v elektronické formě a její vytištění pro podání v listinné formě.Elektronické konto rovněž umožní zasílat e-mailové zprávy z Fondu na adresu elektronické pošty, uvedenou v žádosti v části "Sídlo žadatele" nebo na další e-mailové adresy ze žádosti (kontaktní osoba určená žadatelem, statutární zástupce žadatele, adresa, ze které bylo konto zřízeno).

Ad 2. Žádost můžete vyplňovat postupně. Vyplníte jednotlivé části A až M elektronického formuláře žádosti dle vašeho času a znalosti významu jednotlivých polí. Celý proces můžete přerušit, uložit jednotlivé správně vyplněné části žádosti a v práci pokračovat později (opět se přihlásíte po zadání vašeho e-mailu elektronického konta a hesla). Povinná pole jsou barevně zvýrazněna, při jejich nevyplnění nebo vyplnění údajem nesprávného formátu se příslušná část formuláře neuloží, program signalizuje chybu s vyznačením chybně vyplněného povinného pole, uložení je třeba zopakovat po opravě údajů v takto vyznačených polích.

Ad 3. V průběhu vyplňování elektronického formuláře jste indikátorem informování o uložení jednotlivých částí formuláře žádosti. Jakmile dokončíte vyplňování elektronických formulářů, a pokud máte vyplněny všechny povinné údaje,dále údaje týkající se technických a ekologických parametrů konkrétního navrhovaného opatření ve zvolené kategorii a údaje o financování realizace akce a o ekonomické situaci žadatele, je možno požádat o autorizaci žádosti před jejím vlastním podáním. Tlačítkem "Potvrdit a odeslat" v části "13 Odeslání žádosti" elektronického formuláře změníte stav žádosti na "Autorizace" a odešlete elektronicky žádost na Fond k autorizaci - předběžnému ověření subjektu žadatele. Po potvrzenía odeslání žádosti k autorizaci bude Vaše žádost uzamčena a nebude možné ji dále upravovat. Pracovník Fondu do 5 pracovních dnů po obdržení žádosti v elektronické formě provede autorizaci, t.j. změní stav žádosti na "Autorizovaná", nebo upozorní na zjištěné nedostatky ve vymezení subjektu žadatele, případně i na další zjištěné závady a odešle Vám e-mail se závěry. Pokud bude třeba, aby žadatel opravil nebo doplnil některé údaje v elektronickém formuláři, vrátí žádost do stavu "Rozpracovaná". Po provedení oprav je třeba žádost znovu odeslat k autorizaci. V případě, že SFŽP obdrží vyplněný formulář žádosti v elektronické podobě k předběžnému posouzení 10 dnů před termínem ukončení příjmu žádostí podle výzvy nebo později, z časových a kapacitních důvodů bude provedena změna stavu žádosti formálně, bez předběžného posouzení údajů.

Ad 4. Po provedené autorizaci je žádost převedena do stavu "Autorizovaná" a v části "13 Odeslání žádosti" elektronického formuláře se objeví volba "Tisk žádosti". Po vytištění parafujte všechny strany žádosti, na konci dokument podepište v souladu s podpisovým vzorem, k takto připravené žádosti v listinné podobě doplňte všechny povinné doklady a kompletní žádost doručte do podatelny SFŽP. Přitom pořiďte kopie všech odesílaných listinných dokumentů pro vlastní archivaci. Současně odešlete žádost v elektronické podobě tlačítkem "Potvrdit a odeslat".

Ad 5. Na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v žádosti obdržíte zprávu o doručení žádosti v listinné i elektronické formě na SFŽP a o čísle jednacím, pod kterým byla zaevidována do došlé pošty.

Ad 6. U doručené a zaevidované žádosti bude provedena kontrola formálních náležitostí a výsledek zaznamenám do protokolu. Pokud byla žádost předána s dostatečným časovým předstihem, bude žadatel při zjištění nedostatků vyzván k jejich odstranění. Žádost, která bude podána do termínu uzávěrky příjmu žádostí, uvedeném ve zveřejněné výzvě, bez zjištěných formálních nedostatků, bude zaregistrována a tím přijata k dalšímu řízení. O zaregistrování žádosti a přiděleném registračním čísle bude žadatel informován e-mailem a následně i dopisem. V případech, kdy žádost nebude možno zaregistrovat pro formální nedostatky nebo pro doručení po termínu uzávěrky, bude žadatel informován o důvodech.

Pamatujte: Teprve po doručení písemné žádosti, která je vygenerována v prostředí BENE-FILL, je Vaše elektronická žádost porovnána s dodanými přílohami a pouze v případě, že žádost je úplná v termínu uzávěrky příjmu žádostí, je možno ji zaregistrovat.

Pro správnou funkci je potřeba mít v prohlížeči zapnutou podporu JavaScriptu a vyskakovacích oken.Nepovinná položka       Povinná položka       Chybná položka       Potvrzovací tlačítko      

Chybně vyplněné položky jsou také uvedeny červeným, tučným popiskem. Význam zaškrtávacích polí (checkboxů) je "ANO". Nezaškrtnutý checkbox má význam "NE".

Pro vaše dotazy je zde email dotazy@sfzp.cz, případně můžete vyplnit dotaz ve formuláři pro podporu. Pro informace jak vyplnit žádost kontaktujte vedoucí odboru jednotlivých oddělění SFŽP z telefonního seznamu. Telefonní kontakt na odbornou pomoc s žádostí je 267 994 341 (Ing. Blanka Krausova).