Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
tel: 267 994 300
fax: 272 936 597
Průvodní dopis pro finanční vypořádání 2007

Pokyny pro finanční vypořádání 2007

Programový dokument k OPI

Programový dodatek k Operačnímu programu Infrastruktura

PD_OPI_12_05 _2004 MŽP

Směrnice MŽP ČR č. 11/2005 o poskytování finančních prostředků z OPI a její přílohy:

Směnice OP Infrastruktura

Přílohy směrnice

CBA 8

CBA 15

CBA 30

CBA 50

Zásady financování projektu v rámci OPI

Metodika a tabulka pro zpracování logického rámce projektu, který je povinným dokladem pro Opatření 3.3.

3. výzva.

Pokyny pro žadatele

Prohlášení o bezdlužnosti

Ve Směrnici a jejích přílohách je definováno, v jakém případě může být finanční podpora poskytnuta, jaké dokumenty je potřeba k žádosti dodat, určuje, že žádost se podává v elektronické formě a následně se potvrzuje prostřednictvím automaticky vygenerovaného formuláře,který je zaslán na email žadatele.. Směrnice uvádí i maximální výši podpory pro jednotlivá opatření. Příjemce pomoci musí zajistit financování minimálně ve výši 10 % ze základu pro výpočet podpory. Směrnice řeší dotaci z prostředků Evropské unie (jedná se až o 75% ze základu pro výpočet podpory, v případě opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území dokonce až 80%) a podporu ze SFŽP ČR (jedná se o dotaci do výše 10% z uznatelných nákladů, popřípadě Fond může poskytnout i půjčku) na investiční projekt. Dále Směrnice řeší dotaci na zpracování dokumentace (až do 50% uznatelných nákladů). Jednotlivá opatření a typy žadatelů jsou uvedeny v programovém dodatku.
Zřízení elektronického kontaJméno
Email
Heslo
Heslo
Co je BENE-FILL?
BENE-FILL je elektronické prostředí pro komunikaci se žadatelem.

Prostředí BENE-FILL je stále zlepšováno zejména v části nápovědy a usnadnění ovládání.
V současnosti podporujeme tyto funkce v Operačním programu infrastruktura:

1. Zřízení elektronického konta
2. Postupné vyplnění elektronické žádosti
3. Autorizace před odesláním elektronické žádosti
4. Odeslání elektronické žádosti
5. Vygenerování potvrzení o odeslání elektronické žádosti s číslem jednacím
6. Zaslání odeslané žádosti na Váš email pro její podepsání, doplnění přílohami a předání podatelně Fondu

V průběhu vyplňování jednotlivých hodnot formuláře jste informování o stavu plnění formulářů žádosti.

Ad 1. Zřízení elektronického konta žadatele v prostředí BENE-FILL je prvním krokem pro moderní komunikaci. Toto elektronické konto obsahuje hlavní kontaktní email, na který budou zasílány informace o stavu žádosti a vygenerovaná vyplněná elektronická verze žádosti.

Ad 2. Pro komunikaci je možnost zavést v jednotlivých programech speciální kontaktní mail (tzv. administrativní). Tato funkce umožňuje zasílat emailové zprávy (kromě hlavního emailu) také dalšímu subjektu. Žádost můžete vyplňovat postupně. Vyplníte jednotlivé části žádosti dle vašeho času a znalosti významu jednotlivých polí. Celý proces můžete přerušit a v práci pokračovat později (opět se přihlásíte po zadání vašeho emailu elektronického konta a hesla).

Ad 3. Jakmile dokončíte vyplňování elektronických formulářů, a pokud máte vyplněny všechny povinné údaje, hlavně i údaje týkající se technických parametrů konkrétního navrhovaného opatření ve zvolené kategorii, je možno provést autorizaci před odesláním. Tu provede pracovník Fondu na vámi uvedené kontaktní telefonní číslo nebo email do dvou pracovních dnů po odeslání pokynu k autorizaci.

Ad 4. Po provedené autorizaci se objeví tlačítko k odeslání a vy můžete žádost elektronicky podat. Tento krok bude zautomatizován v návaznosti na rozšíření elektronického podpisu.

Ad 5. Ihned po odeslání je Vám zobrazena potvrzující stránka s číslem jednacím. Celá žádost je Vám do tří dnů doručena elektronickou poštou.

Ad 6. Po úspěšném dokončení podání elektronické žádosti, vytištění obdrženého potvrzení, vytištění doručené kopie elektronické verze musíte tuto verzi zkontrolovat, opatřit podpisem, otiskem razítka, připojit všechny relevantní přílohy (viz směrnice MŽP) a doručit do podatelny Fondu.

Pamatujte: Teprve po doručení písemné žádosti, která je vygenerována v prostředí BENE-FILL je vaše elektronická žádost porovnána s dodanými přílohami a pouze v případě úplnosti žádosti je možno ji zaregistrovat.Nepovinná položka       Povinná položka       Chybná položka       Potvrzovací tlačítko      

Chybně vyplněné položky jsou také uvedeny červeným, tučným popiskem. Význam zaškrtávacích polí (checkboxů) je "ANO". Nezaškrtnutý checkbox má význam "NE".

Pro vaše dotazy je zde email dotazy@sfzp.cz, případně můžete vyplnit dotaz ve formuláři pro podporu. Pro informace jak vyplnit žádost kontaktujte vedoucí odboru jednotlivých oddělění SFŽP z telefonního seznamu. Telefonní kontakt na odbornou pomoc s žádostí je 267 994 341 (Ing. Blanka Krausova).